Home

Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowości jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostępu do globalnego systemu komunikacyjnego, żadna społeczeństwo nie będzie mogło uczestniczyć w Światowej Sieci. Dostęp do sieci jest uzależniony od połączenia dwóch czynników: technicznego i ekonomicznego. Poza tym trzeba dysponować specjalistycznym sprzętem oraz oprogramowaniem służącym do komunikacji między użytkownikiem a siecią. Także jakość i szybkość połączeń sieciowych mają wpływ na sposób użycia sieci. Obsługa Klienta wykorzystująca specjalistów z dziedziny dostępności do sieci również stanowi poważny czynnik w kształtowaniu się tendencji w użyciu, adaptacji i zastosowaniu światowej sieci.

Ze względu na unikalny charakter internetu, stanowiącego globalną platformę usług polegających na wymianie danych (w tym również w coraz większym stopniu dźwięku), ocena dostępności sieci światowej powinna być raczej dokonywana w kontekście dostępu do internetu, niż dostęp do samych danych czy dźwięku. Znaczenie internetu może wzrastać jedynie w wyniku rozwoju światowego handlu i komunikacji.


Infrastruktura Informacji.
Dla wielu krajów rozwijających się, brak dostępu do usług głosowych czy usług związanych z wymianą danych stanowi poważną przeszkodę w ich gotowości do włączenia się w obieg sieci światowej. Nasycenie technologią internetową danego regionu jest silnie uzależnione od czynników geograficznych oraz ekonomicznych (dochody mieszkańców danego regionu). Dostęp do internetu w skali lokalnej mogą zapewniać środki komunikacyjne takie jak np. dwużyłowy kabel miedziany typu skrętka,  łącza bezprzewodowe radiowe lub satelitarne czy łącza światłowodowe. Choć to nadal sprawa przyszłości, coraz większą popularność zyskują bezprzewodowe łącza wykorzystywane przez telefonię komórkową służące tutaj również do korzystania z usług sieci globalnej, przy czym nie należy marginalizować roli łączy kablowych (z wykorzystaniem nawet sieci energetycznej). Obecnie w krajach rozwijających sie wykorzystywane są tradycyjne łącza telekomunikacyjne.

Dostępność sieci Internet. Na poprawę dostępu do internetu ma wpływ konkurencja między dostawcami usług internetowych działającymi lokalnie. Ilość oferowanych usług internetowych, ilość dostępnych numerów, prędkości linii – takie parametry stanowią o wydajności dostawcy usług internetowych. Dostępność linii komunikacyjnych na zasadach leasingu są istotnym czynnikiem wpływającym na popularność internetu w środowiskach biznesowych. W krajach rozwijających się najbardziej istotnym wydaje się być publiczny dostęp do internetu, z którego mogą korzystać zarówno jednostki, jak i firmy. Takie instytucje jak ‘telecentra’, centra informacyjne, kawiarnie internetowe, itp. Stanowią możliwość korzystania z internetu dla tych, którzy nie dysponują własnym komputerem w domu, w pracy czy w szkole.

Dostępność internetu. Cena jaką płaci użytkownik internetu jest sumą dwóch składników: usług telefonicznych oraz opłat pobieranych przez dostawcę. Wysokie sumaryczne opłaty za używanie internetu są często czynnikiem zniechęcającym do korzystania z internetu. Powoduje to spore ograniczenie dostępu. Pakiety cenowe mogą być kształtowane w sposób ograniczający dostęp do internetu, np. stosowanie opłat za minutę lub godzinę połączenia, w odróżnieniu od opłat zryczałtowanych, powodują ograniczenia w korzystaniu z wielu usług internetowych wymagających długotrwałego połączenia (np. konferencje handlowe). Dostarczenie na rynek pakietów cenowych z opcjami umożliwi indywidualnemu użytkownikowi dobór takich usług, które spełnią jego specyficzne potrzeby.

Jakość i prędkość w internecie. Dostępne zakresy prędkości transmisji danych w łączach indywidualnych bądź w łączach wyższego rzędu dostarczających dany dla całych społeczności decydują o różnorodności i jakości usług internetowych typu on-line, co pociąga za sobą ilość użytkowników internetu. Takie działania jak przesyłanie wielkich plików czy konferencje z wykorzystaniem technik wideo, wymagające szybkich łączy mogą być niedostępne dla społeczności dysponujących niskoprzepustowymi łączami. Również jakość serwerów wpływa na wydajność i co za tym idzie użyteczność internetu. Duża ilość awarii na głównych liniach, kiepskie połączenia, połączenia przerwane oraz utrata danych może doprowadzić daną sieć do stanu nieużyteczności lub użyteczności w sytuacjach awaryjnych, zniechęcając tym samym do dalszego używania czy inwestowania w nową technologię.

Oprogramowanie i sprzęt. Ożywiony rynek oprogramowania i sprzętu może wywołać bardziej specjalizowane użycie sieci włączając w to różnorodne rozwiązania telekomunikacyjne ze szczegulnym przeznaczeniem dla potrzeb społeczności lokalnych. Lepsza dystrybucja zarówno oprogramowania, jak i sprzętu zwiększyłaby użycie internetu wewnątrz społeczności lokalnych. Cena produktów związanych z światową siecią jest szczególnie ważnym czynnikiem w krajach rozwijających się, gdzie ogólnie niski poziom dochodów mieszkańców nie zapewnia im dostępu do zazwyczaj drogich technologii.

Obsługa techniczna. Wyraźna obecność serwisów technicznych jest warunkiem koniecznym dla właściwego rozwoju sieci światowej. Długi czas oczekiwania na instalację usług sieciowych czy ich naprawę, a także czas brak należytej obsługi technicznej ze strony dostawcy usług internetowych czy firmy telekomunikacyjnej stanowią istotną przeszkodę w osiągnięciu gotowości na przyjęcie nowych technologii. Zapewnienie wysokiej jakości usług technicznych świadczonych przez odpowiednio dużą liczbę wysokokwalifikowanych specjalistów są zasadniczym czynnikiem w utrzymaniu sieci i świadczonych usług sieciowych w należytym stanie.

<---Previous Page  Next Page -->