Home

Gotowość zależy od stopnia w jakim dana społeczność przyswoiła sobie zdobycze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści przynoszonych przez sieć światową. Nowe technologie w zakresie informatyki i telekomunikacji mają głęboki wpływ na kształtowanie się życia zawodowego członków społeczeństwa otwartego, gdyż mają oni szerszy dostęp do informacji, dysponują bardziej wydajnymi środkami komunikacji oraz narzędziami organizacyjnymi. Aby ocenić w jaki sposób dana społeczność wykorzystuje nowoczesne technologie komputerowe i telekomunikacyjne nie wystarczy policzyć ile osób  ma do nich dostęp, lecz trzeba sprawdzić w jaki sposób oni się nimi posługują.

Ludzie i organizacje online. liczba użytkowników ma dostęp do wielu kont poczty elektronicznej lub innych serwisów. Niestety istnieje niewiele takich wskaźników, które określałyby liczbę aktywnych użytkowników w sieci. Ponadto stale rosnąca liczba takich użytkowników stale wzrasta, co również utrudnia zadanie. Aczkolwiek liczba użytkowników ‘online’ jest ważnym wskaźnikiem. Ze wzrostem liczby stałych użytkowników internetu oraz ich grup skupionych w ramach lokalnych sieci należy kojarzyć wzrost zapotrzebowania na usługi typu online a także lepszą integrację z siecią ogólnoświatową. Wraz ze wzrostem liczby organizacji mogących się pochwalić stałą obecnością w sieci wydaje się więc bardziej prawdopodobne, że dana społeczność wyrazi swoje potrzeby lub zaprezentuje swoje działania przy wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zwiększanie się obecności typu online w sieci jest świadomość użytkownika; ludzie muszą najpierw wiedzieć do czego służy internet, by móc z niego w pełni korzystać. Szczególną uwagę należy darzyć zjawiska demograficzne dotyczące internetu w ramach danej społeczności. Ważnym jest stworzenie dostępu do nowych technologii takim grupom jak kobiety, mniejszości etniczne i narodowy czy ludzie niepełnosprawni fizycznie. Jest to sprawa szczególnie ważna w przypadku społeczności o niskim stopniu gotowości. Społeczeństwo uzyskuje większą gotowość jeśli wszystkie grupy mogą korzystać z równoprawnego dostępu do sieci.

Zawartość sieci na poziomie lokalnym. Dla wielu użytkowników korzystanie z internetu jest na miejscu w momencie, gdy usługi typu online odzwierciedlają ich potrzeby i zainteresowania. Na poziomie lokalnym zawartość internetu zadaje się być głównym czynnikiem decydującym o jego użyteczności. Takie usługi jak chat rooms, biuletyny, listy dyskusyjne, dystrybucja oprogramowania związanego z jakąś grupą zainteresowań, ciekawe miejsca z różnorodnymi zasobami powodują, iż społeczności częściej korzystają z technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Podobnie sprawa ma się, jeśli chodzi o język serwisów online; musi to być język danej społeczności. Panowanie języka angielskiego w światowej sieci stanowi przeszkodę w korzystaniu z sieci przez społeczności nie używające języka angielskiego. W sytuacji, gdy przewaga języka angielskiego maleje na rzecz innych języków, powstaje problem, gdyż większość oprogramowania oraz przechowywanej w sieci informacji jest w języku angielskim.

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w życiu codziennym. Społeczności uczestniczą bardziej bezpośrednio w światowej sieci, jeżeli takie urządzenia telekomunikacyjne jak radio, telewizja, telefonia, faksy czy komputery są akceptowane na poziomie kulturowym i szeroko wdrożone w codzienne życie. Należy przyjrzeć się jak głęboko nowe technologie weszły w życie społeczności i jakie zyskały zastosowania. W społecznościach, gdzie indywidualne dochody są zbyt niskie by dać możliwość bezpośredniego dostępu do sieci, alternatywą są publiczne instytucje gwarantujące taki dostęp. Takimi instytucjami są telecentra, kawiarnie internetowe lub lokalne centra informatyczne. Strategia takiego postępowania jest rzeczą najzupełniej podstawową. Ważną sprawą jest też kooperacja biznesu z instytucjami rządowymi przy użyciu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych; im ściślejsza współpraca między tymi dwoma sektorami, tym lepiej przygotowują się one do zaistnienia w światowej ekonomii. Zwiększenie efektywności w ekonomii przy użyciu nowoczesnych technologii musi odbywać się na dwuch płaszczyznach: rządy muszą dostarczyć odpowiedniej infrastruktury oraz wdrożyć ją w życie.

<---Previous Page  Next Page -->