Home

 

Wyniki oceny gotowości do przystąpienia do sieci ogólnoświatowej stanowią punkt wyjścia do fazy planowania uczestnictwa w sieci. Powinny one podnieść świadomość korzyści oraz zadań będących konsekwencją uczestnictwa w sieci.

 

Proces planowania powinien być realizowany w atmosferze partnerstwa między takimi sektrorami jak biznes, sektor rządowy oraz pozostałymi członkami społeczności. Proces ten powinien zachęcać do współpracy a nie wymagać jej ze strony zainteresowanych. Głównymi udziałowcami w całym przedsięwzięciu powinni zostać sami uczestnicy projektu czyli lokalni operatorzy, firmy zajmujące się technologiami komputerowymi, użytkownicy ze sfery biznesu, odpowiedni urzędnicy rządowi, przedstawiciele szkolnictwa, uniwersytety, bankowcy, oraz inne zainteresowane grupy w ramach danej społeczności.

Zarówno wyniki wcześniejszej oceny gotowości, także proces planowania przystąpienia do sieci powinien być właściwie rozumiany przez zainteresowane tym uczestnictwem osoby w obrębie danej społeczności. Ważną rzeczą jest to, czy jakieś plany zostały już wprowadzone w życie, czy też jeszcze nie powzięto żadnych decyzji.


 W czasie planowania należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

  • Społeczności o niskim poziomie gotowości mogą brać przykłady na swoją poprawę z informacji zawartych we wskaźnikach z wyższych poziomów. Należy jednak pamiętać, że droga od poziomu pierwszego d np. trzeciego wcale nie wiedzie przez poziom 2. Mimo, iż dana społeczność nie wykazuje rozwoju w dziedzinie technologii komputerowych, jest nadal możliwe by taka społeczność wykonała skok o kilka poziomów w górę. Osiągnięcie poziomu czwartego wcale nie oznacza końca wysiłków ponoszonych przez daną społeczność; potrzebny jest dalszy rozwój, szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak szybkim rozwojem w dziedzinie technologii komputerowych.
  • Przygotowanie ludzi jest równie ważne jak przygotowanie technologii, której będą używać. 
  • Rola oświaty w osiąganiu gotowości jest nie do przecenienia. Położenie szczególnie silnego nacisku na wprowadzenie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do szkół zaowocuje nieoszacowanymi korzzyściami w skali długofalowej wynikającymi z wysokiego stanu gotowości przyszłych pracowników, a co za tym idzie i gotowości w ekonomii oraz całej społeczności.
  • Każda ze społeczności musi podiąć decyzje co do priorytetów w dziedzinie zwiększenia swoje gotowości  na własną rękę, aczkolwiek decydenci nie powinni narażać zysków osiąganych w trybie długofalowym na rzecz szybkich korzyści.
  • Ścisłe związki zawodowe między sektorem biznesowym a rządowym stanowią czynkik krytyczny. 
  • Technologie informatyczne i telekomunikacyjne stają się z każdą chwilą coraz potężniejsze, a zarazem cora tańsze. Zastosowania, które są drogie dziś, w przyszłości mogą być już dostępne za nie dużą cenę.

<---Previous Page  Next Page -->