Revision history of "User:AndradeValentine201"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:46, 5 May 2012AndradeValentine201 talk contribs 1,799 bytes +1,799 Created page with "Komenderowanie firmy zabiera mnóstwo czasu, tedy sprawy nie związane wręcz z prowadzeniem działalności najodpowiedniej naznaczyć różnym firmom. Tak jest pomiędzy inny..."