German OA Journals

From Harvard Open Access Project
Jump to navigation Jump to search

The list:

  • Munich OA Journal
  • Berlin OA Journal
  • Düsseldorf OA Journal
  • Oldenburg OA Journal

Locations: [[Has coordinates::{{#geocode:Munich, Germany}} {{#geocode:Berlin, Germany}} {{#geocode:Dusseldorf, Germany}} {{#geocode:Oldenburg, Germany}}]].